ying自然眉粉造型棒 心得評價
ettusais自然眉粉造型棒

ettusais
自然眉粉造型棒

NATURAL POWDER BROW LINER
4.2
心得評價:21 篇(11人覺得好用)
容量/價格:2g / HK$115
看產品及心得
ying
年齡26膚質乾性肌心得篇數77
5
2021.03.23 發表
新版有一邊頭尖尖硬硬地令到容易左畫眉型
懶個時係一個好好嘅產品😆
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.