https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
Hillxx染眉膏 心得評價
KATE TOKYO染眉膏

KATE TOKYO
染眉膏

染眉膏
KATE TOKYO染眉膏
3.0
心得評價:4 篇(3人覺得好用)
容量/價格:
看產品及心得
Hillxx
年齡24膚質乾性肌心得篇數253
3
2021.03.31 發表
唔易甩色,持久度高,眉膏易乾,顯色!!♡
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.